Styrelseprotokoll 2014-08-22

Västeråsens samfällighetsförening
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2014-08- 22§1. Mötet öppnas


§2. Uppföljning av föregående protokoll:


a.   Styrelsen beslutade att inköpa en hjärtstartare som ska placeras i föreningens  gemensamma förråd. 

      Göran Magnusson har fått i uppdrag att sköta inköpet samt ordna med uppsättning av   hjärtstartaren.


b.   Styrelsen har beslutat att vänta med inköp av nya vägsyltar som skaförtydliga vad som gäller i trafikväg

      inom vårt område. Göran Magnusson och Kenneth Malm har fått i uppdrag att undersöka om det är

      möjligt

      att iordningsställa några parkeringsplatser vid reningsverket. Styrelsen planerar att beställa nya skyltar

      inför sommaren 2015.


c.   En vägbula till med varnande skylt kommer att inköpas.


§3. Kräftfisket

      Styrelsen beslutade att information om vad som gäller för kräftfisket ska läggas ut på hemsidan samt

      tas upp vid nästa års årsmöte.


§4. Panering inför höstens arbetsdag:

      Bryggan: Fylla på jord vid båthamnen – ansvarig Stefan Nääf

      Grindar: ansvarig Rolf Jansson

      Uppsättning av gatubelysning: Ansvarig Rolf Jansson

      Gångstigen som går från södra sidan ska slutföras: ansvarig Rolf Jansson

      Upptagning av flotte, badstege och brygga – ansvarig Göran Dahlqvist

      Rengöring av pump: ansvarig Sune Kling

      Röjning med röj såg: Ansvarig Göran Magnusson

      Röja för parkeringsplatser vid reningsverket: Ansvarig Kenneth Malm


§5. Till vårens arbetsdag planerar styrelsen att bygga ut bryggan vid lilla badberget samt lägga golv efter

      båtbryggan.

      Styrelsen vill framföra ett stort tack för fint utfört arbete med båtbryggan.

Vid protokolletKarin Karlsson      sekreterare                       Justeras Göran Magnusson

Västeråsens samfällighetsförening


Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2015-04-03Närvarande: Rolf Jansson, Göran Magnusson, Göran Dahlqvist, Stefan Nääf, Kenneth Malm, Anders Andrén, Karin Karlsson


§1. Mötet öppnas


§2. Genomgång och uppföljning av föregående protokoll;

     Styrelsen beslutade att skjuta frågan om vilka vägskyltar som ska beställas till 

     kommande styrelsemöte.


§3. Kenneth Malm och Rolf Jansson informerade om vad som framkommit i vattenfrågan.               Informationen som de fick vid ett möte med kommunen kommer att läggas ut på hemsidan.


§4. Trädavverkning; Förtydligande när det gäller önskemål om avverkning av stora träd utanför

     den egna tomten. Tre ur styrelsen ska först godkänna. Sedan går bedömningen vidare till     

     sakkunnig Per-Arne Höijer som avgör vilken dimension det är på trädet.

     Per-Arne är även den som ska avverka stora träd. Det går sedan att få köpa veden från

     Per-Arne som avgör hur mycket det kostar (beroende på mängd).


§5. Placering av vägbulor: Styrelsen beslutade att den första vägbulan ska placeras i början av     vägen. Den andra ska placeras innan lekplatsen.


§6. Planering inför årsmötet; Årsmötet äger rum söndag 24/5 kl. 10:00. Efter årsmötet kommer en kurs i hjärt – och lungräddning att äga rum.


§7. Planering inför arbetsdag;

     

     Montering av hjärtstartare: ansvarig Göran M                                     2 pers

     Uppsättning av stolpar och lampor: ansvarig Göran M

     Utplacering av vägbulor: Ansvarig Göran M

     Bygga trädäck vid båtbryggan: Ansvarig Göran D                               3 pers

     Bygga trädäck vid lilla badberget: Ansvarig Anders                              3 pers

     Parkeringsplatser: Ansvariga, Kenneth M, Stefan N                              4 pers

     Badstege, flotte, brygga: Ansvarig Rolf Dahlin                                    2 pers

     Fylla på jord, flytta stenar vid båtbrygga, lägga ut flis: Ansvarig Rolf J   3 pers

     Bygga grindar: Ansvarig Lennart A                                                    1 pers

     Röja sly vid stora badberget, plocka skräp, elda: Ansvarig Karin

     Rensa boulbanor: ansvarig Karin K

     Korvgrillning: Karin K


§8. Övriga frågor: Styrelsen beslutade att koppla in två vattenmätare i pumphuset för att få

      bättre kontroll på   vattenåtgången och om det har uppstått något problem med någon av     

      pumparna.

Vid protokollet


Karin KarlssonSekreterare                         Göran Magnusson Justeras

Västeråsens samfällighetsförening


Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-08-24.


Närvarande: Göran Magnusson, Kennet Malm, Rolf Jansson, Karin Karlsson, Göran Dahlqvist, Rolf Dahlin. Stefan Nääf ej närvarande


§1. Genomgång av föregående protokoll


·         Grovröjning av sly som beslutades på förra styrelsemötet kommer att genomföras under höstens arbetsdag.

·         Kenneth Malm ska kontakta bredbandsbolaget för ytterligare information om bredbandsanslutning.

·         Kartläggningen är genomförd och dokumenterad, var varje fastighet har sin servis.


§2. Styrelsen beslutade att göra en gångstig vid den södra sjösidan för att utöka möjligheten till promenadstråk.


§3. Gräsklippningen vid båthamnen fungerar inte tillfredsställande. Styrelsen beslutade att låta Rolf Dahlin sköta gräsklippningen mot en ersättning av 150:- per klipptillfälle. I ersättningen ingår att Rolf ska hålla med gräsklippare och drivmedel.


§4. Planering inför arbetsdag:


Styrelsen beslutade att det ska vara en ansvarig styrelseledamot vid varje arbetsområde på arbetsdagen för att arbetet ska bli mer samordnat.


·         Gångstig vid södra sidan – ansvarig Rolf Jansson

·         Upptagning av flotte, badstege och brygga, elda skräp – ansvarig Rolf Dahlin

·         Slyröjning vid reningsverket – ansvarig Kenneth Malm

·         Grovröjning av sly nedanför tomterna 5:1, 1:92, 1:58, 1:59 – ansvarig Göran Dahlqvist

·         Köra bort skräp, räta upp brevlådor, byta kupor på gatulampor, korvrillning - ansvarig Göran Magnusson


§5. Vattenfrågan; ingen ny information har inkommit i vattenfrågan.


§6. Övriga frågor: Styrelsen beslutade att det ska tas ner småträd vid lilla badberget.


 


Nästa styrelsemöte är inte inplanerat


 


Vid protokollet


 


Karin Karlsson sekreterare                  Justeras Göran Magnusson ,                                                        ordförande