Årsmötesprotokoll

Västeråsens SamfällighetsföreningProtokoll fört vid årsmötet 2012-05-19.


§ 1. Hälsade ordföranden de nya medlemmarna Camilla Sandelin Skog samt Mia och Nisse Östlund välkomna.


§ 2. Fastställdes dagordningen för mötet.


§ 3. Öppnade ordföranden årsmötet.


§ 4. Valdes Göran Magnusson till ordförande för mötet


§ 5. Valdes John Helland till sekreterare för mötet.


§ 6. Valdes Göran Johansson och Göran Dahlqvist att jämte ordföranden justera protokollet.


§ 7. Vid notering av deltagare och ombud konstaterades att samtliga fastigheter utom 1:61, 1:88, 1:99, 1:90, 1:79, 1:65, 1:64, och 1:76 var representerade.


§ 8. Bekräftades att mötet utlysts i laga ordning.


§ 9. Föredrog ordföranden styrelsens årsberättelse (bifogas). Tillade ordföranden att avtal om vattenleverans från fastigheten Grythem 1:8 hade undertecknats av båda parter. (Avtalet bifogas).


§ 10. Föredrog Per Persson revisorernas berättelse och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 11. Biträdde årsmötet förslaget.


§ 12. Förfrågan om att få köpa markområde tillhörande allmänningen, hade inkommit från Håkan Karlenhed. Det aktuella området gränsar till hans fastighet (5:1) och till fastigheterna 1:92, 1:58 och 1:59. Beslöt årsmötet att inte sälja någon del av föreningens mark. Styrelsen fick i uppdrag ombesörja siktröjning även i det nu aktuella markområdet.

Karlenhed hade även framställt frågan om att skapa farthinder på byvägen. Detta har behandlats av många tidigare årsmöten. Diskussionerna utmynnade även idag i en uppmaning till medlemmarna att respektera fartgränsen på högst 30 km/timme. Per-Arne Höijer påpekade att 30-skylten är för högt placerad och därför svår att se.

Håkan Karlenhed hade även väckt frågan om att bygga bro över viken vid fastigheten 1:80 för att förbättra framkomligheten vid ”strandpromenaden”. Frågan fick inget gehör av medlemmarna.


§ 13. Föredrog kassören, Rolf Jansson, budget för år 2012. Förslaget att årsavgiften utgör 5 600 kr för permanentboende och 3 200 kr för fritidsboende, godtogs. Därtill kommer avgift till investeringsfonden på 3 000 kr för varje fastighet. (Se hemsidan).


§ 14. På förslag av valberedningen omvaldes Göran Magnusson till ordförande för ett år, omvaldes Lennart Andersson till ordinarie ledamot för ett år, omvaldes Rolf Jansson till ordinarie ledamot för två år. Valdes Göran Dahlqvist och Karin Karlsson till ordinarie ledamöter för två år.

Till ersättare för styrelseledamot valdes Göran Lejerwik och Kenneth Malm för ett år.

Till revisorer för ett år valdes Bert Aringsjö och Ulrika Håstlund, till ersättare för dessa Kerstin Rossignol och Fredrik Thurfjell.


§ 15. Övriga ärenden från styrelsen.


1. Vattenfrågan. Planering av nytt pumphus och vattenreningsverk pågår. Avtal om tillskott av råvatten har tecknats med ägarna av Grythem 1:8. (Se bilaga). Byggnadsarbetet och rördragning kommer att igångsättas med det snaraste. Skulle anläggningskostnaden överskrida budget, får styrelsen årsmötets medgivande att göra en extra engångsdebitering på högst 10 000 kronor per fastighet.


2. Byggnation av förråd intill avloppsreningsvärket har påbörjats.


3. Tid för höstens arbetsdag blir den 15 september.


4. Det blir endast en arbetsdag under våren 2013, i anslutning till årsmötet.


5. Årsmötet 2013 hålls den 22 maj.


6. Ny medlemsförteckning finns på föreningens hemsida www.vasterasenssamf.se

De medlemmar som inte är ”digitaliserade” får förteckningen i sina brevlådor.


7. Redogör ordföranden för de arbetsuppgiften som skall utföras idag.


8. Midsommarfirande organiseras av Anna Thörner. Priser till lotteriet efterlyses. Enkel högtalaranläggning, alternativt megafon kommer att införskaffas på föreningens bekostnad.


9. Bouletävling och kräftfest arrangeras den 25 augusti i Karlenheds loge. Arrangör Göran Dahlqvist och Lena Widestrand.

10. Kräftfiskeperiod från fredag em till söndag fm blir 10 – 31 augusti.§ 16. Övriga frågor.


1. Lena Widestrand tog upp frågan om den stora mängden myror vi Stora Badberget. Ordföranden kunde meddela att åtgärder kommer att vidtagas även iår.


2. Informerade Per-Arne Höijer att han ansökt hos Länsstyrelsen om att få plantera skog på en del av sin åkermark.


3. I stora delar av området öster om byvägen är marken ”vattensjuk” och måste dräneras. Det diskuterades olika åtgärder och mötet enades om att låta bygga fördämning i det längsgående diket och anlägga en pumpanordning för att pumpa vatten från diket ut i Hjälmaren och på så sätt torrlägga det drabbade området. Per-Arne Höijer åtog sig att utföra arbetet och att stå för 2/3 av kostnaden för utförande och drift.


4. Uppdrogs åt styrelsen att nåra gånger per termin publicera ett ”medlemsblad” på hemsidan.


§ 17. Tackade ordföranden medlemmarna för det gångna året och för visat engagemang och avslutade mötet.


Vid protokollet


John Helland

Sekreterare


Justeras:


Göran Magnusson Göran Johansson Göran Dahlqvist

Ordförande