2011

Verksamhetsberättelse

för Västeråsens Samfällighetsförening året 2011– 2012Styrelsen har haft nio protokollförda och ett antal informella sammanträden under verksamhetsåret.

Traditionsenligt midsommarfirande , bouletävlingar och kräftfest har arrangerats.

Vatten- och avloppsverk har skötts mycket väl. Vattenförbrukningen har tidvis varit onormalt stor. Ett antal vattenläckor har åtgärdats varefter vattenåtgången varit normal. Under året har styrelsen ägnat mycket tid åt planering av utökning vattentillgång och byggande av vattenreningsverk. Möjligheten att ansluta nätet till vattenverket i Arboga, har undersökts. Kostnaden bedömdes bli mycket hög och planerna skrinlades. Avtal om vattenleverans från verkets grannfastighet, Grythem 1:8 är under utarbetande.

Vissa vägsträckor har grusats upp.

Slyröjning och trädfällning har utförts i stora delar av området.

Den nya hamnanläggningen är i stort sett färdigställd.

Föreningens hemsida med adress http://www.vasterasenssamf.se/ har regelbundet uppdaterats. Där kan hämtas upplysningar om aktuella begivenheter, räkenskaper, medlemsförteckning, mm.

Styrelsen har noterat att föreningens medlemmar deltagit flitigt under arbetsdagarna.

Föreningens räkenskaper visar ett driftöverskott på drygt 14 000 kronor och för utförande ett överskott på drygt 130 000.


I övrigt hänvisas till styrelseprotokollen och den ekonomiska redovisningen.


Styrelsen vill framföra sitt varma tack till samtliga medlemmar för gott samarbete!Västeråsen, Grythem 2014/02/14


John Helland

Sekreterare