Övriga regler
Trivsel- och ordningsregler för Västeråsens Samfällighetsförening.

Komplement till informationsförslag från juni 2006.Dricksvattnet får ej användas till bevattning av gräsmattor, trädgårdsodling,    biltvätt el. dyl.


Trädfällning får ej ske på den gemensamma marken. Om önskemål finns att ta ner träd skall kontakt tas med ordförande.

Ordförande kommer sedan kontakta Per-Arne Höijer som gör en  bedömning om vi skall gå med på att ta ned trädet.


Slyröjning får dock göras utan samråd om   stammarna har en diameter understigande 5 cm ca 160 cm över marken.


Varje fastighetsägare bör klippa gräset vid vägkanten samt rensa diket utanför tomten. Detta gör att området ser trevligare ut.


Hastighetsgränsen måste respekteras med tanke på att barn leker vid vägkanten. Kör därför gärna långsammare än 30 km/tim.


För att underlätta för förare av utryckningsfordon att orientera sig, bör varje fastighet förses med tydlig nummerskylt.


Alla fastighetsägare är skyldig att delta i de obligatoriska arbetsdagarna.De som inte deltar på arbetsdag debiteras för närvarande 300:-. Kan ändras vid årsmöten.


Lösspringande hundar. Rent generellt får en hund aldrig, även om inte koppeltvång föreligger, springa lös okontrollerad. Under tiden 1 mars till 20 augusti skall hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Detta innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.


Medlem har tillfälle att framföra sina synpunkter på Samfällighetens skötsel antingen genom att inlämna motion eller genom att föra sin talan på årsmötet eller direkt till styrelsen. Utnyttjas ej dessa möjligheter är det svårt att klandra årsmötesbeslut eller få det ändrat före nästa årsmöte.